Πολιτεια του Πλατωνα (τομος πρωτος)

Πολιτεια του Πλατωνα (τομος πρωτος)

1

1
Η θεμελιώδης βάσις της Πολιτείας του Πλάτωνος είναι η τελεία συνταύτισις της ευτυχίας και της
δικαιοσύνης· το περιεχόμενον δηλαδή του πολυθρυλήτου αυτού έργου είναι καθαρώς ηθικόν, και
μολαταύτα εκ των δύο τίτλων, που μας διέσωσεν η αρχαιοτάτη παράδοσις: Πολιτεία ή περί δικαίου,
επεκράτησεν ο πρώτος, δια του οποίου εξαίρεται αποκλειστικώτερον το πολιτικόν και κοινωνικόν
περιεχόμενον του διαλόγου. Ο Πλάτων λοιπόν αναλαμβάνει κυρίως την έρευναν περί της φύσεως του...
...
Chapters
 1. 01
  Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 1
  18:59
  00:00
 2. 02
  Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 2
  --:--
  --:--
 3. 03
  Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 3
  --:--
  --:--